[1]
حسيني س. م., خراساني زواره د., و عباسي ع., “چالش‌ها و راهکارهاي پيش‌گيري از برخورد خودرو با شتر در استان خراسان جنوبي بر اساس يک مطالعه کيفي”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 6, ش 1, صص 48–43, جولای 2018.