[1]
يوسفي نژادي ت. و سوري ح., “بررسي موانع ايمني عابران پياده و محدوديت‌هاي پياده‌روي در تهران- مطالعه کيفي”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 5, ش 4, صص 192–185, مارس 2018.