[1]
عزتي پ., وزيري م., و عدلي ف., “نيازسنجي آموزشي تکنسين‌هاي فوريت‌هاي پزشکي مرکز اورژانس تهران”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 5, ش 2, صص 119–109, اکتبر 2017.