[1]
پورنگ ن., اسماعيلي ف., و رنجبريان م., “به‌کارگيري روش تجزيه‌وتحليل عوامل شکست در ارزيابي مخاطرات آزمايشگاه‌هاي يک پژوهشکده”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 5, ش 2, صص 108–97, اکتبر 2017.