[1]
ياري س., “ارزيابي مخاطرات بالقوه به روش تجزيه‌وتحليل حالات شکست و اثرات آن‌ها در يک شرکت توليد تجهيزات تهويه مطبوع”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 5, ش 2, صص 96–89, اکتبر 2017.