[1]
ابراهيمي عطري ا., بهاري فرد ر., و خوشرفتار يزدي ن., “تأثير هشت هفته برنامه تمريني پيشگيري از آسيب 11+ فيفا بر پايداري قامتي پوياي پسران فوتباليست نوجوان”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 5, ش 2, صص 88–79, اکتبر 2017.