[1]
رزاقي ع., پور رجبي ع., و دانشي س., “موانع و مشکلات مرتبط با عابران پياده سالمند: يک مطالعه کيفي”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 5, ش 2, صص 78–73, اکتبر 2017.