[1]
قرباني ر., عتابي ف., و جباري م., “خطر مرگ در حوادث جادهاي تانکرهاي حامل مواد شيميايي”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 5, ش 2, صص 72–63, اکتبر 2017.