[1]
شوشتريش., عابديم., بهراميم., و سموعير., “سلامت روان زنان، محور برنامه‌هاي پيشگيرانه در بلايا”, SPIP, ج 5, ش 2, صص 62 - 61, اکتبر 2017.