[1]
خراساني زواره د. و شريفيان س., “سامانه مراقبت مصدومان حوادث ترافيکي در ايران: ضرورت ارائه تعريف يکسان از «سامانه مراقبت»”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 5, ش 2, صص 60–59, اکتبر 2017.