[1]
شوشتري ش., عابدي م., بهرامي م., و سموعي ر., “تبيين روان‌شناختي علل آسيب‌پذيري زنان در بلايا: يک مطالعه کيفي”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 5, ش 1, صص 58–51, جولای 2017.