[1]
زارعی ا. و شمس الدینی لری ع., “کیفیت خدمات اورژانس بیمارستان‌های دولتی و خصوصی تهران از دیدگاه بیمار”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 5, ش 1, صص 8–1, جولای 2017.