[1]
سوريس., سبطم., و اردشيرع., “ارزيابي عوامل مؤثر بر درک خطر افراد شاغل در کارگاه‌هاي ساختماني”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 4, ش 4, صص 261-268, آوریل 2017.