[1]
حسين زادهک., صادقر., و دليريس., “برآورد بار ناشي از سوانح و حوادث ترافيکي”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 4, ش 4, صص 253-260, آوریل 2017.