[1]
جعفريم., صابري بهدادس., و پوياكيانم., “اثر کاهش حجم و فشار کار مخزن پروپان بر پيامد اثر تابش آتش فوراني و آتش ناگهاني”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 4, ش 4, صص 245-252, آوریل 2017.