[1]
فهيمي‌نيام., جعفري منصوريانح., مجيديغ., اسکندريا., بهاریس., و افسرع., “رابطه مصرف حامل‌هاي انرژي در کوره‌پزان و گچ‌پزان و انتشار آلاينده‌هاي زيست‌محيطي ناشي از آن‌ها”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 4, ش 4, صص 239-244, آوریل 2017.