[1]
خرميز., هاشمي نظريس. س., و قدير زادهم., “اپيدميولوژي مرگ‌هاي ناشي از سوانح ترافيکي”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 4, ش 4, صص 217-224, آوریل 2017.