[1]
اکبري بلوطبنگانا., طالع‌پسندس., محمد رضاييع., و رحيميان بوگرا., “ويژگي‌هاي روان‌سنجي مقياس قرباني هارتر در دانش‌آموزان مدارس متوسطه”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 4, ش 4, صص 207-216, آوریل 2017.