[1]
ارقامی ش., بهرامی نیا س., و شریفی ف., “طراحي پرسشنامه خود اظهاري خستگي رانندگان اتوبوس بين‌شهري”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 4, ش 2, صص 134–129, ژانویه 2017.