[1]
ززولی م. ع. و بلارک د., “جذب 2 کلروفنل توسط کربن فعال حاصل از پوست پرتقال و پوست موز: مطالعات تعادلي و سينتيکي”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 4, ش 2, صص 128–117, ژانویه 2017.