[1]
عباسی م., صادقی م., اعظمی ع. ا., اسماعیلی س. م., کاووسی ج., و آریافرد ا., “بررسي عوامل مرتبط با حوادث ترافيکي جاده‌اي منجر به جرح يا فوت در شهرستان شاهرود”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 4, ش 2, صص 90–83, ژانویه 2017.