[1]
داودی ف., اعتماد ک., طاهری تنجانی پ., و خداکریم س., “بررسي ارتباط افسردگي و اختلال شناختي با سقوط منجر به شکستگي در سالمندان”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 4, ش 2, صص 82–75, ژانویه 2017.