[1]
سرخیلح., توکلیج., و رضوانیس., “ارزيابي ايمني ذاتي فرآيند در فاز هاي ابتدايي طراحي فرآيند شيميايي: مطالعه موردي فرايند توليد استيک اسيد”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 4, ش 1, صص 68 - 63, ژوئن 2016.