[1]
سرخیل ح., توکلی ج., و رضوانی س., “ارزيابي ايمني ذاتي فرآيند در فاز هاي ابتدايي طراحي فرآيند شيميايي: مطالعه موردي فرايند توليد استيک اسيد”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 4, ش 1, صص 68–63, ژوئن 2016.