[1]
خورشیدیع., عینیا., و سوریح., “الگوي اپيدميولوژيک سوانح ترافيکي در موتورسيکلت سواران ايراني در سال 1391”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 4, ش 1, صص 54 - 47, ژوئن 2016.