[1]
روستای شالماییم., رخشانیف., رمضانخانیع., و سوریح., “تأثير آموزش مبتني بر نظريه رفتار برنامه‌ريزي‌شده بر رفتارهاي پيشگيري‌کننده از پرخاشگري”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 4, ش 1, صص 46 - 39, ژوئن 2016.