[1]
خالویی ع., ملکوتیان م., و مهدی پور رابری م., “وضعيت بهداشت محيط‎‏ آزمايشگاه هاي تشخيص طبي بخش خصوصي و ‏ دولتي شهر کرمان در سال 1393‏”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 4, ش 1, صص 24–19, ژوئن 2016.