[1]
خالوییع., ملکوتیانم., و مهدی پور رابریم., “وضعيت بهداشت محيط‎‏ آزمايشگاه هاي تشخيص طبي بخش خصوصي و ‏ دولتي شهر کرمان در سال 1393‏”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 4, ش 1, صص 24 - 19, ژوئن 2016.