[1]
سوری ح., رفیعی . ا., انتظامی ن., حسنی ژ., و حسینی س. م., “بررسي مقايسه اي ميزان و علل مرگ‌ کودکان زير پنج سال در ايران، منطقه مديترانه شرقي و جهان”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 4, ش 1, صص 8–1, ژوئن 2016.