[1]
سوریح., رفیعی ا., انتظامین., حسنیژ., و حسینیس. م., “بررسي مقايسه اي ميزان و علل مرگ‌ کودکان زير پنج سال در ايران، منطقه مديترانه شرقي و جهان”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 4, ش 1, صص 8 - 1, ژوئن 2016.