[1]
علوي س. س., محمدی م., سوری ح., جنتي فرد ف., و محمدی کلهری س., “تعیین ویژگی‌های شناختی- رفتاری رانندگان اتوبوس و کامیون طی سوانح ترافیکی 1393-1392”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 3, ش 4, صص 232–223, آوریل 2016.