[1]
یاری س., “طراحي ذاتاً ايمن در ساخت پمپ‌بنزين هاي شهري”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 3, ش 2, صص 140–135, سپتامبر 2015.