[1]
زارع ح., محمدزاده ادملایی ر., علیپور ا., و ترخان م., “بررسی اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر استفاده از تجهیزات ایمنی رانندگان موتورسیکلت”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 3, ش 2, صص 126–117, سپتامبر 2015.