[1]
جعفری م., عباس گوهری ف., امیدی ل., ایزدی س., و خوشگواه م., “تهيه و اعتبارسنجي یک نرم‌افزار جهت طراحی سیستم های تهویه صنعتی”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 3, ش 2, صص 110–103, سپتامبر 2015.