[1]
منصف و., اسدی پ., و ملکی ضیابری س. م., “اپیدمیولوژی مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در استان گیلان در سال های 1391-1390”, Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat, ج 3, ش 2, صص 102–97, سپتامبر 2015.