خورشیدیع., عینیا., صباغم. و سوریح. (2015) “نظام جمع‌آوری اطلاعات سوانح ترافیکی در ایران، چالش‌ها و راهکارها”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 3(1), صص 42 - 35. doi: 10.22037/meipm.v3i1.9317.