ملکوتیان م., یغمائیان ک., جعفری منصوریان ح., علیزاده م. و جعفری مدرک م. (2015) “بررسی میزان شیوع و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های منتقله از آب آشامیدنی و غذا”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 3(1), صص 24–15. doi: 10.22037/meipm.v3i1.9292.