طاهری تنجانی پ., عینی ا., اکبرپور س. و سوری ح. (2015) “بررسی شیوع رخداد سقوط و ویژگی‌های آن در سالمندان ايراني”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(4), صص 313–320. doi: 10.22037/meipm.v2i4.8398.