ضیاییم., حسینیس. ی., شریعتیه. و خوشبوا. (2016) “ارتباط بين فرسودگي شغلي و کيفيت زندگي در پرسنل مراقبت بهداشتي”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 3(3), صص 190 - 185. doi: 10.22037/meipm.v3i3.8007.