ملک پور ف., محمدیان ی. و ملک پور ع. (2015) “بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی رانندگان تاکسی در رانندگی با نگرش به ایمنی در رانندگی”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(3), صص 204–208. doi: 10.22037/meipm.v2i3.7823.