عینی ا., سوری ح., گنجعلی م. و باغفلکی ت. (2014) “برآورد هزینۀ سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از روش تمایل به پرداخت”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(3), صص 215–225. doi: 10.22037/meipm.v2i3.7751.