مختاری ع. م., صمدی س., حاتمی س. ا., جلیلیان ح. و خانجانی ن. (2014) “میزان استفاده از کلاه ایمنی و بعضی عوامل مرتبط با آن در بین موتورسواران شهر کرمان در سال 92- 1391”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(3), صص 209–214. doi: 10.22037/meipm.v2i3.7742.