رحیمی ف., احمدی م., روستا ف., علوی مجد ح. و والیانی م. (2014) “تأثیر آموزش تمرینات تن‌آرامی بر میزان اضطراب زنان باردار گروه پرخطر”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(3), صص 180–188. doi: 10.22037/meipm.v2i3.7737.