ابراهیمی پور ح., خانی م., صالح آبادی س., بابایی حیدرآبادی ا., مولوی طالقانی ی., میرزایی ن., وجدانی م., اشرفی حافظ ا. و ایمان زاد م. (2014) “بررسی دموگرافیک بیماران ترومایی ناشی از تصادفات جاده‌ای مراجعه‌کننده به بیمارستان طالقانی مشهد - 1391”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(3), صص 155–160. doi: 10.22037/meipm.v2i3.7732.