نقابم., امیریف., مویدیر. و حسینیس. ی. (2014) “بررسی ظرفیت عملکرد ریوی و اختلالات تنفسی ناشی از گاز کلر”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(2), صص 140-147. doi: 10.22037/meipm.v2i2.7065.