رضازادهج., علوی نیاس., کاویانیا., جباریص. و گنجیر. (2014) “ارزیابی عوامل مرتبط با مرگ میر و جراحت در تصادفات موتورسواران در استان خراسان شمالی”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(2), صص 124-132. doi: 10.22037/meipm.v2i2.7056.