نصیری پورا., رئیسیپ. و جعفریم. (2014) “نقش افشاسازی و گزارش دهی در پیشگیری از خطاها در بیمارستانها”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(2), صص 73-84. doi: 10.22037/meipm.v2i2.7028.