جعفری م., حورفراست غ., صالح پور س., خداکریم س. و حیدرنژاد ن. (2014) “مقایسه همبستگی شاخص ­های استرس گرمایی دمای تر گویسان ، استرین فیزیولوژیکی و استرین فیزیولوژیکی برپایه ضربان قلب با ضربان قلب و دمای تمپان کارگران یک کارخانه شیشه”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(1), صص 55–64. doi: 10.22037/meipm.v2i1.6475.