عدل ج., دهقان ن. و عباس زاده م. (2014) “اعمال نا ایمن رانندگان تاکسی به عنوان یکی از علل اصلی حوادث ترافیکی در شهر تهران”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(1), صص 39–46. doi: 10.22037/meipm.v2i1.6472.