نادری ع. ا., باقری ش. ا. . و امین پناه ح. . (2023) “ارتباط بار تمرینی و کیفیت کلی ریکاوری با وقوع آسیب‌های ورزشی در بازیکنان فوتبال: ارتباط بار تمرینی و کیفیت ریکاوری با وقوع آسیب های ورزشی ”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(3), صص 279–269. doi: 10.22037/iipm.v10i3.39038.