جعفری م. ., تبریزی ا., اسماعیل زاده م. و زمانی ا. (2023) “تعیین نقاط حادثه‌خیز تصادفات موتورسیکلت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرستان‌های گناباد و بجستان، شرق ایران”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(3), صص 268–262. doi: 10.22037/iipm.v10i3.38876.