استوار ایزدخواه ی. . (2023) “راهکارهای ترغیب جوامع محلی برای مشارکت در برنامه های کاهش ریسک و ارتقای تاب آوری: ”., ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(3), صص 247–236. doi: 10.22037/iipm.v10i3.38793.